Miljöpolicy

Sverigebud ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Vid inköp av fordon, utrustning, materiel och tjänster beaktar vi miljöaspekter.

I vår körning strävar vi efter en låg bränsleförbrukning.

Till stöd för vår transportplanering används modern teknik som väljer ut fordon för nästa transport utifrån en zonindelning av vårt geografiska verksamhetsområde.

Vi lagrar och hanterar kemisk-tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar och strävar efter att ersätta produkter enligt substitutionsprincipen där så är möjligt.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underleverantörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Boka Bud Ring oss